قطع برق

چند شب پيش جايی مهمون بوديم که برق رفت ( قطع شد ) د ر عرض چند ثانيه همه در يک اتاق که روشنايی گازی داشت جمع شدند . با وجود اينکه روشنايی خيلی کم بود ،‌ولی چون همه وسايل برقی از جمله تلويزيون خاموش بود ، دلها خيلی گرم و روشن بود ، همه دور هم جمع شدند و از خاطرات قديم گفتند و.... نمی دونستم که تکنولوژی مخصوصا تلويزيون اينقدر باعث دوری دلها شده ،.. پيش خودم گفتم دست اديسون درد نکنه با اين اختراعش ولی ما چرا از آن استفاده درست نمی کنيم؟؟

بعد ياد بچه های شيطونی افتادم که در يک بعد از ظهر گرم تابستان که برق رفته بود روی زنگ در تمام خانه ها چسب زده بودند و بعد که برق اومده بود تو محل چه غوغايی به پا شده بود!08.gif 

/ 2 نظر / 7 بازدید
بهداد

سلام آبجی ، ما قديم نديما تو خرمشهر بابام ماه رمضون کله پاچه می خريد و همه را دور هم جمع می کرد . بدبختی بيشتر مواقع هم برق می رفت و توی اون گرما بدون کولر ما هم همچين اوقاتی را سپری می کرديم .

گلابتون

چه با صفا