ما ديشب هم رفتيم عروسی (مهران-شادرخ) مورد خاصی نمی بينم چون تقريبا همه چی مثل قبلی بود.پروفسور پرسيده که ميتونه رو دوستی من اعتماد کنه يا نه؟ خوب من که از خودم مطمئنم!! ولی آخه من چطوری به شما اعتماد کنم که نه نامی نه نشانی...

خوب حالا اين که چطور ميشه تکيه گاه خوب و مطمئنی پيدا کردراستش نميشه گفت راهی که من رفتم ميشه کلی اش کرد.شايد بشه گفت قسمت ولی نه، قسمت، همت هم ميخواد.در اين مورد مايل نيستم در اينجا صحبت کنم اگه خواستی ميتونی برام emailبزني.

/ 2 نظر / 8 بازدید
پرفسور

سلام آبجی مهری ؛ دیگه دلم نمی آید بیشتر از این اذیتت کنم . حالا چی میتونی اطمینان کنی . می خواستم طی مراسمی خاص خودم را معرفی کنم اما نشد.

Hentaneh

اميدوارم هميشه به عروسی ! من که هميشه از عروسی ها در می روم مثله ۲ شب پيش مثل ۲ هفته پيش و مثل ۳ هفته ديگه . پيش به سوی انتهای کوچه بن بست با تمام سرعت ممکنه .